เผยเงินเดือน “ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมกับบอกตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเผยเงินเดือน “ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมกับบอกตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน กันนะคะ มาดูกันเลยดีกว่าจร้า

เงินเดือน พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ที่ได้รับต่อเดือน
นายกรัฐมนตรี 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
หัวหน้า คสช. 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
เบี้ยเลี้ยวันละ______บาท
สรุปรวมเงินเดือน 251,180 บาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)
อ่านว่า สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
#1. ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
#2. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557
#3. ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557
#4. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
#5. ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
#6. ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557
#7. ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2557
#8. ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557
#9. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
#10. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และ ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

#11. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2557
#12. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557
# 13. ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

#14. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน[23]ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
# 15. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
# 16. ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
# 17. ประธานคณะกรรมการโครงการสานพลังประชารัฐ ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2559
# 18. ประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
# 19. ประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
#20. ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

#21. ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และเขายังเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
#22. ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
#23. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
#24. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
#25. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำลังพลสำรอง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
#26. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
#27. ประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
#28. ประธานคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

#29. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไม่แน่ใจว่าตำแหน่ง “ประธรรมกรรมการ” ต่างๆนี้ มีเงินเดือนหรือเปล่า

นี่คือ ค่าตอบแทน ที่มาของการออกมาพูดทุกวันศุกร์
นี่คือ ค่าตอบแทน ที่ออกมาบอกว่าให้ประชาชนเสียสละภาษี
นี่คือ ค่าตอบแทน ตัดเบี้ยยังชีพคนชรา
และนี่คือ ค่าตอบแทน การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

ขอบคุณที่มาจาก: az.chicvariety

Facebook Comments
error: Content is protected !!