มาแล้ว! รายชื่อแต่ละทีมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021-2022 (ทีมทญิง)

การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 17 ฤดูกาล 2021-2022  กำหนดจะเริ่มต้นแข่งขันฤดูกาลใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และจะยังคงมีเกมแข่งขันในวันเสาร์ วันอาทิตย์ รวมถึงวันพุธ เช่นเดิม โดยวันกำหนดจบฤดูกาล คือวันที่ 6 มีนาคม 2565

วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021-2022 รูปแบบการแข่งขัน จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 เลกเช่นเดิม โดยเลกแรก ทั้ง 8 ทีม จะแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอาทีมอันดับ 1-6 ผ่านเข้ารอบเลก 2 และเลก 2 จะเหลือ 6 ทีมแข่งขันพบกันหมด เพื่อคัดเอาอันดับ 1-4 ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finals)

ส่วนในรอบสุดท้าย หรือรอบ Finals จะยังคงแข่งขันกัน 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์แรก จะแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอาอันดับ 1-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ส่วนอันดับ 3-4 จะแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ 3 ซึ่งจะแข่งขันกันสัปดาห์ที่ 2

สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY รวมไปถึงยังสามารถรับชมได้ทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 ได้ในทุกสัปดาห์ ไปจนจบการแข่งขันเลกแรก และจนจบฤดูกาล

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่ละทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021-2022 ประเภททีมหญิง ประกอบไปด้วย

เกษตรศาสตร์ วีซี
1. (1.) อมิตฌญา ศรีเดช
2. (2.) วิภาวรรณ ชูน้ำคำ
3. (3.) วรรณรสา คงมี
4. (7.) เล็ก วันทา
5. (8.) กาญจนาพร บุญศิริ
6. (9.) ซัมซู เซ็ง
7. (10.) อรสา พินิจดวง (C)
8. (11.) พนิดา โยควัฒน์
9. (12.) ธิรารักษ์ เจียระดับ
10. (13.) สิริยาภรณ์ โมธรรรม
11. (15.) สุรางคนา ขุนทุม
12. (16.) กัญธิมา เอกปัชชา
13. (17.) รุจิราภรณ์ ภวันนา
14. (18.) ประภัสสร กองอุดม
15. (19.) อนิษา กตกุลปัญญา
16. (20.) อพินยา พันจุฬา
17. (21.) กัลยา รักวิทยา
18. (22.) ธาริณี ทิมแท้

ผู้จัดการทีม : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภัค
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิชาติ คงสวัสดิ์

สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์
2. (2.) ปิยะนุช แป้นน้อย
3. (3.) วิภาวี ศรีทอง
4. (4.) ศศิประภา มณีวงษ์
5. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว (C)
6. (6.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
8. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
9. (12.) อมลรดา ฤกษ์สว่าง
10. (13.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
11. (14.) กัญญารัตน์ ขุนเมือง
12. (15.) มลิกา กันทอง
13. (16.) วรัญญา ศรีละออง
14. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
15. (19.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
16. (20.) โสรยา พรมหล้า
17. (21.) พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
18. (22.) ปนัดดา ไชยเพชร

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

นครนนท์
1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) สิริกานดา วงค์โสภา
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. (5.) วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน (C)
7. (7.) สุชานันท์ แน่นอุดร
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) จิดาภา นาหัวหนอง
10. (10.) เสาวภา สู่สุข
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) เกวลิน เชื้อเมืองพาน
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) สุภัชชา คัมตระรักษา
16. (16.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
17. (17.) ดลพร สินโพธิ์
18. (18.) อัมพา สนสุรัตน์

ผู้จัดการทีม : นางสาวปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี .ธนกฤต อินเลี้ยง

ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ
1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. (4.) ปวรา เทียงปา
4. (5.) ชลันธร ตงธิ
5. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
6. (8.) แก้วกัลยา กมุลทะลา
7. (9.) ศศิวิมล แสงปาน
8. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
9. (12.) สุพัตรา แก้วปัญญา
10. (14.) แฟร์นันดา เดวิส โทเม – Fernanda Davis Tomé (บราซิล)
11. (15.) กาญจนา กุไธสง
12. (16.) นริศรา แก้วมะ
13. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
14. (18.) ลิอันส์ กาสตันเญดา ซิมอน – Liannes Castañeda Simon (คิวบา)
15. (19.) ธนัชชา สุขสด
16. (22.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
17. (23.) สมัชญา ลังบุบผา
18. (24.) ณัฏฐณิชา ใจแสน

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์

โปรเฟล็กซ์ อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) ธิดารัตน์ หมีนพราน
2. (2.) ยุวลี โชคสมัย
3. (3.) วิภาวี วิไลมงคล
4. (4.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
5. (5.) ธัญรดา หอกุล
6. (6.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
7. (7.) อารีย์ สีหมอก
8. (8.) กนกวรรณ ภูมิชาติ
9. (10.) ชมพูนุท ชุมวงค์
10. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
11. (12.) พรพิมล คงกะพันธ์
12. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
13. (14.) ทัดดาว การวิทยี
14. (15.) พิมพกานต์ เกิดผล
15. (18.) นัชชานันท์ โมรา
16. (19.) อริษา พรมนก (C)
17. (20.) สุทินา พาสังข์
18. (23.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ

ผู้จัดการทีม : นายพัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ภัทรณัฐ ดีมา

แบล็ค พาวเวอร์ วีซี
1. (1.) นาถชนก สืบชาติ
2. (2.) วิชญาดา พรมบุตร
3. (3.) กุมาริน แก้วศรี
4. (5.) ญาณาธิป เหล่าเจริญ
5. (6.) ศิรประภา หล้าพลพันธ์
6. (7.) กัญชพร เส็นปาน
7. (8.) ชนากานต์ ศรีราม
8. (9.) พรรณภา จันทร์พุก
9. (10.) สิริมา เที่ยงจันทร์
10. (11.) นภัสสร อัมรินทร์รัตน์
11. (12.) เสาวลักษณ์ ทองประทีป
12. (13.) ณัฐริดา ผึ้งสุข
13. (18.) ชนัญญา กมลกลาง
14. (19.) ชมพูนุช จิตสบาย (C)
15. (20.) สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
16. (21.) อังคณา พาสังข์
17. (24.) สุนิสา กงซุย
18. (25.) ปริศนา ประนามโก

ผู้จัดการทีม : ดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายณรชต ทวีวิทย์ชาคริยะ

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (2.) จิราพร แสงสิงห์
2. (3.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
3. (4.) วารีนิธ หุ่นทอง
4. (6.) ศดานันท์ พันธ์โต
5. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
6. (8.) วัลคุ์วดี พรมย้อย
7. (9.) หทัยรัตน์ จารัตน์
8. (10.) ภัททิยา จวงจันทร์
9. (11.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
10. (14.) ปานชีวา สิงห์เสนา
11. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์ (C)
12. (17.) สุนิตรา สีบาล
13. (18.) ปาจรีย์ มณีศรี
14. (21.) สุรัสวดี บุญยืน
15. (22.) อนงค์พร พรหมรัด
16. (24.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี
1. (1.) ณัฎฐพร สนิทกลาง
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ (C)
4. (4.) ชิตพร กำลังมาก
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) อมรทิพย์ ขุมทอง
7. (7.) ไมลีน ปาต – Mylene Paat (ฟิลิปปินส์)
8. (8.) กาญจนา ศรีใสแก้ว
9. (9.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
10. (10.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
11. (11.) ฉัตรสุดา นิละภา
12. (12.) คารีน่า เคร้าเซอ
13. (14.) พิมพ์ชนก กระแสสม
14. (15.) ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
15. (16.) ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
16. (17.) กัญญาพัชร คุณมาศ
17. (18.) จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
18. (20.) สิริกร สิงห์สม

ผู้จัดการทีม : นายธวัชชัย ยืนยง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2564
เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
ประเภททีมชาย
08.30 น. พิษณุโลก วีซี พบ ไอแอม ปริ้นซ์ ศรีสะเกษ วีซี (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)
ประเภททีมหญิง
11.30 น. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ แบล็ค พาวเวอร์ วีซี (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)
14.30 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ (AIS PLAY, PPTV ถ่ายทอดสด)
ประเภททีมชาย
17.30 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)