“ประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ขอนายกรัฐมนตรี แก้ไขเส้นทางรถไฟรางคู่ผ่านจังหวัด”


กราบเรียน ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เรื่อง ชาวกาฬสินธุ์ทั้งจังหวัด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง กรณีแผนโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สาย อ.บ้านไผ่-จ.นครพนม เนื่องด้วยรัฐบาลก่อนหน้านี้ ได้อนุมัติแผนก่อสร้าง “โครงการรถไฟรางคู่สายอีสานใหม่ เส้นทางระหว่าง อ.บ้านไผ่-จ.นครพนม” และด้วยการออกแบบวางแนวเส้นทาง การศึกษาโครงการ ที่ไม่สอดคล้องกับการบูรณาการพัฒนาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” จึงทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีศักยภาพมากๆในมิติด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ ถูกตัดออกไปจากแนวเส้นทางโครงการดังกล่าว อย่างไม่เป็นธรรมยิ่ง

ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ “ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” จากกรณี “โครงการก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ สายอีสานใหม่ อ.บ้านไผ่-จ.นครพนม ระยะทาง 347 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 42,000 ล้านบาท” ดังกล่าว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 985,232 คน ถูกรัฐบาลก่อนหน้านี้ “ปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง” จากกรณีโครงการดังกล่าว และในปัจจุบันนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ท่านปรารภเสมอว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (รัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) จะพัฒนาไปพร้อมๆกันในทุกๆมิติ ทุกๆพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย ดังนั้น ในโอกาสนี้ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 985,232 คน จึงขอกราบเรียน เพื่อสื่อสารถึง ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเมตตา พิจารณา ออกคำสั่งให้ กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทบทวน แก้ไขแนวเส้นทางโครงการดังกล่าวใหม่ โดยขอให้แนวเส้นทางโครงการ ตัดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวเส้นประสีดำ ที่ร่างไว้ในแผนที่ดังกล่าว และขอให้มีสถานีขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างน้อยหนึ่งสถานี คือ “สถานีกมลาไสย” ด้วยครับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการบูรณาการพัฒนาร่วมกัน ในทุกๆมิติ ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์) ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอขอบคุณครับ นายอนุชา สิงหะดี ประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่พัฒนากาฬสินธุ์(คมพ.กส.) และคณะ อดีตอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค อนุชา สิงหะดี